top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΣΕΑΜΕ

Ο ΣΕΑΜΕ υπέβαλε τις απόψεις του στο πλαίσιο διαβούλευσης για την Απλούστευση Διοικητικών Διαδικασιών

Έγινε ενημέρωση: 15 Δεκ 2020

Διαβούλευση σχετικά με την Απλούστευση Διοικητικών Διαδικασιών για την Αναγγελία Έναρξης Δραστηριότητας για την Καταπολέμηση Εντόμων & Τρωκτικών


Ο ΣΕΑΜΕ κλήθηκε να υποβάλει προτάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Απλούστευση Διοικητικών Διαδικασιών». Το εν λόγω έργο έχει ως αντικείμενο την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για επαγγελματικές δραστηριότητες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (Οδηγία των Υπηρεσιών) και διεκπεραιώνονται στην πλειοψηφία τους από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας.


Στο στάδιο της διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης για τη συγκέντρωση των απόψεων επί των αρχικών προτάσεων απλούστευσης, ζητήθηκε η συνδρομή μας σε ότι αφορά τη διαδικασία για τη «Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους».


Ενθαρρύνουμε την ψηφιοποίηση διαδικασιών


Ο ΣΕΑΜΕ αξιολόγησε τις νέες προτάσεις που είχαν τεθεί , αναγνώρισε την υψηλή σημασία της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και ενθάρρυνε την απλούστευση αυτών, εφόσον είναι δράση προς τη θετική κατεύθυνση η οποία ενισχύει την επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία ψηφιοποίησης, η μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και η παροχή δυνατότητας ολοκλήρωσης της αναγγελίας έναρξης μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, μας βρίσκουν πλήρως σύμφωνους αφού αναμένεται να διευκολύνουν τις νέες επιχειρήσεις και να μειώσουν το χρόνο ανάρτησης στον επίσημο ιστότοπο του ΥπΑΑΤ.


Διαφωνούμε με την κατάργηση υποχρέωσης της πλήρους απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα


Ο ΣΕΑΜΕ δήλωσε ότι διαφωνεί με την κατάργηση της υποχρέωσης πλήρους απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα. Ο Σύνδεσμος τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρόταση που είχε τεθεί, αφενός προσκρούει σε προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αφετέρου επειδή σε περίπτωση εφαρμογής της προκύπτουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Γνωρίζουμε ότι ο κλάδος μας αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Οι αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος θέτουν ως βασική προϋπόθεση τη λελογισμένη χρήση βιοκτόνων, δίνοντας έμφαση σε ενέργειες που αφορούν περισσότερο στην πρόληψη και λιγότερο στην καταστολή. Θεωρούμε ότι στην υφιστάμενη κατάσταση ορθώς απαιτείται από την εθνική νομοθεσία η παρουσία του επιστημονικού υπεύθυνου κατά το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, με σκοπό να διασφαλιστεί η τήρηση της ορθής πρακτικής κατά τη χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων δίνοντας το μέγιστη αποτελεσματικότητα για τη διαχείριση του οργανισμού-στόχου.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα μεταμορφώσει την κοινωνία και την οικονομία της Ευρώπης, που θα πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτική και δίκαιη καθώς και κοινωνικά ισορροπημένη. Ο ΣΕΑΜΕ ενθαρρύνει την υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών με σκοπό την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κατά την εκτέλεση εργασιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών. Στο πρόγραμμα εργασιών ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, προβλέπεται και η εφαρμογή μεθόδων βιολογικής ή μηχανικής αντιμετώπισης των προσβολών.

Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου μας, παρέχουν και υπηρεσίες Απολύμανσης και στην κρίσιμη κατάσταση που βιώνουμε λόγω της πανδημίας Sars-COV-2, κληθήκαν να παρέχουν υπηρεσίες υπό δύσκολες συνθήκες. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εμπειρία από τη χρήση βιοκτόνων, θεωρούμε ότι ακόμα και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως η τρέχουσα, η παρουσία του Υπεύθυνου επιστήμονα δίνει άμεσες και υψηλού επιπέδου λύσεις.


Άλλωστε, όπως αναφέρεται στην υπ' Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2», «…H εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα…». Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι «…Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.»


Ο ρόλος του Υπεύθυνου Επιστήμονα


Επισημάναμε ότι ο ρόλος του υπεύθυνου επιστήμονα είναι πολύ σημαντικός αφού έχει την επίβλεψη των εργασιών με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των βιοκτόνων σκευασμάτων, έχοντας υπόψη: (i) την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, ασφάλειας τροφίμων κτλ, (ii) τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας κάθε εγκατάστασης, (iii) τις οδηγίες χρήσης και τους περιορισμούς που αναγράφονται στην έγκριση κάθε βιοκτόνου σκευάσματος και (iv) στοιχεία που αφορούν στη βιολογία και στην ηθολογία του επιβλαβή οργανισμού.


Ο ρόλος του υπεύθυνου επιστήμονα σε μία επιχείρηση δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή συστάσεων στο τεχνικό προσωπικό. Μεταξύ των σημαντικότερων αρμοδιοτήτων του είναι η εκτίμηση κινδύνων, η επιλογή των κατάλληλων μέσων ή/και μεθόδων, η κατάρτιση του πλάνου εφαρμογής, η ενημέρωση του αποδέκτη των υπηρεσιών και η σύνταξη αναφορών με την ολοκλήρωση του έργου.


Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος ρόλος είναι απαιτητικός και έχει αυξημένες ευθύνες αφού ο υπεύθυνος επιστήμονας μίας επιχείρησης του κλάδου, καλείται να είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών σε ποικίλα και απαιτητικά περιβάλλοντα, που ζουν ή/και δραστηριοποιούνται άνθρωποι (πχ νοσοκομείο, βιομηχανία τροφίμων, πλοίο, αεροπλάνο, φαρμακοβιομηχανία, Δήμος ή/και Περιφέρεια, γηροκομείο κτλ).


Το γεγονός καταδεικνύει ότι ο υπεύθυνος επιστήμονας χρειάζεται να έχει: α) αυξημένη επιστημονική εξειδίκευση, β) τακτική συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, γ) τη συνολική ευθύνη (επιστημονική) ενός έργου και δ) την επίβλεψη της πορείας υλοποίησής του σε βάθος χρόνου. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο ένας υπεύθυνος επιστήμονας «μερικής απασχόλησης» να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες μιας ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και οι όποιες αστοχίες προκύψουν ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.


Πάγια θέση του Συνδέσμου μας αποτελεί η ανάπτυξη ενός άρτιου και δικαίου νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει την προστασία του αγαθού της Δημόσιας Υγείας. Άποψη μας είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί θεσμικά και ο ρόλος του υπεύθυνου επιστήμονα και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του τεχνικού προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των ορθών πρακτικών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page